Pytanie
Czy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu polegająca wyłącznie na przesunięciu terminu składania ofert jest zmianą istotną w rozumieniu art. 12a ust. 2 p.z.p.?
Czy w razie zmiany treści ogłoszenia polegającej wyłącznie na przesunięciu terminu składania ofert (w postępowaniu, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.), obowiązkowe jest zachowanie terminów, o których mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1 i 2 p.z.p.?