Pytanie
Inwestor zwrócił się do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla części zadania inwestycyjnego. W związku z wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy, istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego decyzją starosty projektu budowlanego, inspektorat nadzoru budowlanego wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót. W związku z powyższym starosta wydał decyzję w przedmiocie uchylenia w całości decyzji starosty udzielającej pozwolenia na budowę. Następnie inwestor złożył w nadzorze projekt zamienny i finalnie nadzór budowlany wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany zamienny, udzielił pozwolenia na wznowienie robót budowlanych oraz nałożył na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Następnie dla części zadania inwestycyjnego (w części zrealizowany zakres inwestycji) inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie, gdzie organ wydający zaznaczył, iż dla pozostałego zakresu robót należy wystąpić do nadzoru z wnioskiem o udzielenie dalszych części pozwolenia na użytkowanie.
Czy w przypadku wydania przez inspektorat nadzoru budowlanego decyzji udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest złożyć w ww. organie "Zawiadomienie o rozpoczęciu robót" w momencie zamiaru podjęcia robót?