Czy w przypadku remontu części instalacji centralnego ogrzewania, polegającej na wymianie grzejników, potrzebne jest sporządzanie charakterystyki energetycznej całego obiektu?
Obiekt jest salą gimnastyczną.
Czy planowane prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę?
Prace polegające na wymianie grzejników należy kwalifikować jako roboty stanowiące remont. W związku tym nie będą one podlegały obowiązkowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed przystąpieniem do wymiany grzejników wystarczające będzie zgłoszeniu zamiaru zrealizowania tej pracy właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.
Wymiana grzejników prowadzi do powstania obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeśli wskutek zmiany grzejników, ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku.
Roboty budowlane polegające na remoncie istniejących obiektów budowlanych zostały na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud., wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi.

Pod pojęciem "remont", zgodnie a art. 3 pr. bud. należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Z definicji tej wynika, że pojęcie remontu ustawodawca wyraźnie odgranicza od "bieżącej konserwacji". Bieżąca konserwacja nie wymaga bowiem ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud. Ustawodawca nie wyjaśnił natomiast, co należy rozumieć pod pojęciem bieżącej konserwacji. Jak zauważa NSA w wyroku z dnia 24 września 1999 r. (IV SA 1530/97, niepubl.), nie wiadomo, kiedy kończy się bieżąca konserwacja, a zaczyna remont. NSA podkreślił, że z etymologicznego punktu widzenia różnica znaczeniowa tych pojęć powinna wynikać z zakresu i częstotliwości wykonywanych robót budowlanych. Bieżącą konserwację powinny stanowić roboty budowlane wykonywane na bieżąco w zakresie węższym niż roboty budowlane określone remontem.

Na gruncie art. 5 ust. 3 lub 4 pr. bud. obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także budynku, w którym w wyniku przebudowy lub remontu ulegnie zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Ustawodawca wprowadzał ów zapis w czasie, gdy świadectwo miało się składać z klas energetycznych. Wtedy nie było wątpliwości, że zmiana charakterystyki energetycznej polega na istotnej zmianie powodującej zmianę klasy energetycznej. Gdy ustawodawca zastąpił klasy energetyczne skalą suwakową, trudno ocenić, kiedy w wyniku remontu uległa zmianie charakterystyka energetyczna. Literalne brzmienie przepisu wskazuje na "każdą" zmianę, zaś celowościowe na "istotną zmianę". Ostatecznie, tego rodzaju dylematy rozwiąże praktyka lub nowelizacja.

W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku. Wyjątkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba świadectwo energetyczne sporządza się także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

Zagrożenia

Wykonywanie remontu domu bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia nie jest wprawdzie samowolą, ale może powodować interwencje organów nadzoru budowlanego w trybie art. 50 i 51 ustawy - Prawo budowlane (tak m.in.: wyrok NSA z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. IV SA 369/2001: "Stosownie do regulacji art. 50 i 51 pr. bud. w przypadkach innych niż określone w art. 48 pr. bud. istnieje możliwość legalizacji obiektu. Takim przypadkiem jest m.in. remont obiektu budowlanego rozumiany jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji i to nawet z materiałów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 pr. bud.)."