Pytanie
Czy Referat Remontowo-Techniczny Urzędu Gminy powstały w wyniku likwidacji z dniem 31 grudnia 2011 r. Zakładu Usług Komunalnych, a który to jest jednostką organizacyjną Urzędu (działający zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym), podlega pod Wójta Gminy i został powołany w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie odprowadzania ścieków – może być wykonawcą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole na terenie Gminy?
Czy nie będą miały tu zastosowania przepisy pzp, tzn. nie dojdzie w tym przypadku do udzielenia zamówienia?