Pytanie
Mam pytanie w zakresie ewidencji kosztów od czynności notarialnych oraz PCC w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej. Dokonaliśmy podwyższenia kapitału podstawowego poprzez emisję nowych akcji, cena emisyjna akcji była wyższa od ceny nominalnej co ma odzwierciedlenie w kapitale zapasowym spółki. Od wymienionej czynności zapłaciliśmy 0,5% podatku PCC, wynagrodzenie notariusza oraz opłaty za wpisy do KRS.
Czy w omawianej sytuacji w spółce SKA zastosowanie do poniesionych kosztów wraz z podatkiem będzie miał art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, czyli opłaty pomniejsza kapitał zakładowy do wysokości kapitału a pozostała część w koszty finansowe?
W jaki sposób owe koszty zaewidencjonować przy załażeniu stosowania MSR-ów?