Pytanie
W przedsiębiorstwie została zlikwidowana sekcja ds. realizacji funduszu spójności. Dwóch pracowników otrzymało wypowiedzenie warunków pracy i płacy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie otrzymali oddelegowanie do innej pracy (na okres 3 miesięcy) - tj. do pracy wskazanej w wypowiedzeniu. Pracownicy są niezadowoleni i nie chcą być zatrudnieni na wskazanych im stanowiskach pracy.
1. Czy w przypadku nieprzyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy - pracownicy mają prawo od odprawy pieniężnej zgodnie z art. 8 w związku z art. 10 u.s.z.r.s.p.?
2. Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron (z inicjatywy pracownika) - przysługuje im odprawa pieniężna zgodnie z art. 8 w związku z art. 10 u.s.z.r.s.p.?