Pytanie
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie QA0199782, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, odniesienie się, do drugiej części pytania, tzn. czy starosta powinien udzielić pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwolić na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Odpowiedź na to pytanie została zawarta w zdaniach "Podstawą do odmowy wydania decyzji jest niezgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a nie to, że dla terenu, na którym podmiot zamierza prowadzić działalność związaną z wytwarzaniem odpadów lub gospodarowaniem odpadami taki plan nie został sporządzony. Nie można się zatem powoływać na brak planu jako powód odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami." To, czy w danym konkretnym przypadku starosta powinien wydać decyzję czy odmówić jej wydania zależy od spełnienia szeregu przesłanek – od złożenia wniosku spełniającego wymagania, od zgodności zamierzonego postępowania z odpadami z prawem. Zakładając, że wszystkie te wymagania zostały spełnione pozytywnie, nie można odmówić wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami (a więc należy wydać pozytywną decyzję).
Maria Duczmal