Pytanie
Jesteśmy na etapie tworzenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Symulacja komputerowa (program OPERAT FB) emisji zanieczyszczeń wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia poza terenem zakładu. Wnioskodawca posiada jednak wyniki pomiarów emisji w związku z eksploatacją wszystkich instalacji na terenie swojego zakładu. Przedmiotowe wyniki nie wskazują na żadne przekroczenia.
Czy w związku z powyższym można wnioskować o wartości dopuszczalnej emisji na podstawie pomiarów emisji, czy należy zastosować w zakładzie systemy ograniczenia emisji (typu filtry i inne), by w symulacji komputerowej wykazać brak przekroczeń?
I na podstawie wyników symulacji wnioskować o wielkości dopuszczalnej emisji?