Pytanie
Gminna spółka wodna wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji określającej wysokość świadczenia za odnoszenie korzyści z urządzeń spółki w trybie art. 171 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. -dla podmiotu niebędącego członkiem spółki. W toku postępowania okazało się, że wody z terenu nieobjętego zasięgiem działalności spółki wodnej - 218 ha obszaru konkurencyjnego - odbierane są przez rurociąg średnicy 800 mm (czyli urządzenie melioracji podstawowej). Za rurociągiem o długości ok. 800 m znajduje się rów należący do gminy o długości ok. 1 km, która nie jest członkiem spółki. Dopiero na końcowym odcinku przedmiotowy rów znajduje się w administrowaniu spółki - ok. 600 m, tj. granica rowu biegnie środkiem, a właściciele nieruchomości są członkami spółki.
Czy w analizowanym przypadku starosta może wydać decyzję w trybie art. 171 ust. 2. pr. wod.?