Pytanie
Starosta, za zgodą firmy XYZ, przeniósł prawa i obowiązki wynikające z koncesji na wydobywanie kruszywa na rzecz ABC. Firma XYZ (pierwszy adresat koncesji i właściciel gruntu) nie korzystała z praw nabytych koncesją i nie prowadziła wydobycia kruszywa ze złoża. Eksploatacja złoża rozpoczęła się dopiero z dniem 21 października 2010 r. przez Firmę ABC, po uprawomocnieniu się decyzji o przeniesieniu koncesji. Dnia 11 lutego 2013 r. do Starosty wpłynęło pismo z firmy XYZ z informacją że Pani prowadząca firmę ABC zlikwidowała działalność gospodarczą, a ponadto utraciła tytuł prawny do nieruchomości (wygasła umowa dzierżawy nieruchomości). W kwietniu 2014 r. właściciel nieruchomości Firma XYZ sprzedała działkę objętą koncesją następnej osobie fizycznej. Od tamtego czasu nieruchomość jest zabezpieczona przez nowego właściciela i nie jest prowadzone wydobycie kruszywa.
Czy w opisanym przypadku należy wygasić koncesję, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol., w związku z tym, że koncesja stała się bezprzedmiotowa z powodu braku tytułu prawnego do gruntu objętego uprawnieniem oraz z powodu likwidacji przedsiębiorcy?
Jeżeli tak, czy powinno zostać wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia koncesji i kto powinien być adresatem tej decyzji, jeżeli Przedsiębiorca nie istnieje, czy może być to osoba fizyczna, która działalność prowadziła?
Czy może w omawianym przypadku należy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji, ponieważ przedsiębiorca nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym trwale zaprzestał jej wykonywania, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 pr. geol.?