Pytanie
Do gminy wpłynął wniosek (skarga) od mieszkańca o wymianę na nowy lub zwrot kosztów zakupu pojemnika, który został zniszczony przez firmę świadczącą usługę na odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Firma świadczy usługę na podstawie umowy z gminą. W umowie łączącej gminę z firmą jest zapis, że wykonawca odpowiada za powstałe z jego winy zniszczenia pojemników stanowiących własność właścicieli nieruchomości oraz że za szkody powstałe podczas i w związku z realizacją usługi wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - dalej k.c. Wykonawca nie chce zwrócić kosztów zakupu pojemnika; twierdzi, że nie zniszczył pojemnika. Mieszkaniec natomiast twierdzi, że skoro uiszcza opłatę za wywóz śmieci do gminy, to gmina powinna zwrócić mu koszty zakupu pojemnika lub wymienić na nowy.
Jak w tej sytuacji powinna postąpić gmina?