Pytanie
Nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. zmieniła m.in. art. 132 ust. 2 pkt 4 pr. wod. określający zawartość części opisowej operatu wodnoprawnego.
Czy w treści operatu powinien znaleźć się punkt zawierający ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom powodzi, skoro plany te nie zostały jeszcze sporządzone?
Niektóre starostwa na terenie województwa pod wpływem uwag RZGW zobowiązują autorów operatów do uzupełnień w tym zakresie. Organy wymagają, żeby był punkt dotyczący ustaleń wynikających z planu zarządzania ryzykiem powodziowym i ustaleń wynikających z planu przeciwdziałania skutkom powodzi, a w nim informacja, że plany te nie zostały jeszcze sporządzone.