Pytanie
Pytanie dotyczy potwierdzenia trwałego zarządu. Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. od dnia 1 stycznia 2002 r. wody stanowiące własność Skarbu Państwa oraz grunty pokryte tymi wodami przechodzą w trwały zarząd urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej i parków narodowych, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1-3 pr. wod. Przejście mienia, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, na wniosek zainteresowanego, właściwy starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 217 ust. 2 pr. wod.). Z dyspozycji art. 11 ust. 1 pkt 3 pr. wod. wynika natomiast, iż prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują: dyrektor parku narodowego - w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku, z wyłączeniem wód, o których mowa w pkt 2 lit. d oraz lit. e, które są sklasyfikowane w klasie wyższej niż klasa I, na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Dyrektor parku narodowego wystąpił do starosty o potwierdzenie trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w granicach parku. Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków tutejszego starostwa oznaczona została jako woda płynąca (Wp). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządu melioracji przedmiotowa działka stanowi kanał (ziemny), a zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 3 pr. wod. kanały wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie stanowią urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
Czy w takim wypadku można potwierdzić trwały zarząd w odniesieniu do wyżej opisanej nieruchomości na rzecz parku narodowego?
Jeżeli tak, to czy w odniesieniu do wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami wraz z urządzeniami wodnymi na nich usytuowanymi, czy może tylko w odniesieniu do wód i gruntów?