Pytanie:
Zakład określił wielkość emisji SOx z kotłów opalanych gazem ziemnym, stosując wskaźnik określony w poradniku KOBIZE. Wskaźnik ten wynosi 0,002 x s [g/m3], gdzie zawartość siarki s = 40 mg/m3. Według mnie należy zawartość siarki w mg/m3 zamienić na g/m3, tak aby wartość wskaźnika była w g/m3. Urząd marszałkowski zakwestionował ten sposób liczenia, stwierdzając, że nie ma potrzeby zamieniać jednostek. Czy jest to prawidłowe?

Odpowiedź:
Załóżmy, że w kotle spalane jest 100 m3 gazu na godzinę.
Stosując wzór stechiometryczny (przy spalaniu zupełnym S spalane do SO2 – podwójna masa SO2 względem S – współczynnik 2), emisja wynosiłaby:

1) E = 100 m3/h x 40 mg/m3 x 2 = 8000 mg/h = 8 g/h
Stosując wskaźnik w poradniku KOBiZE wprost, mamy:
2) E = 100 m3/h x 0,002 x s(mg/m3) = 100 m3/h x 40 mg/m3 x 0,002 = 8 mg/h

Pytający ma zatem słuszne wątpliwości co do jednostek.
Jednak w przypadku gdybyśmy zamienili mg/m3 na g/m3 to mamy zamiast 40 mg/m3 wartość 0,040 g/m3. Wtedy otrzymalibyśmy emisję:

3) E = 100 m3/h x 0,002 x s(g/m3) = 100 m3/h x 0,040 g/m3 x 0,002 = 0,008 g/h = 8 mg/h
W związku z powyższym sytuacja nie zmieniła się. Problem nie jest więc tylko w jednostkach przy zawartości siarki w paliwie, lecz także przy współczynniku 0,002, który powinien wynosić 2 dla jednostki zawartości siarki g/m3.

KOBiZE uwzględniło ww. sytuację w inny sposób, przesądzając w kolumnie „jednostka wskaźnika”, że 0,002 x s(mg/m3) wyrażamy w g/m3. Czyli w działaniu 2) nie otrzymujemy 8 mg/h ale tak jak w działaniu 1) 8 g/h.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Zastosowano wskaźnik 0,002, aby wprost uzyskać emisje w g/h (tak jak przy innych substancjach) a nie w mg/h, ujednolicając w ten sposób całą tabelę 3.5.
Urząd marszałkowski ma zatem rację, twierdząc, że nie ma potrzeby zmieniać jednostek.