Od przyszłego roku, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r., wchodzą w życie wprowadzone art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – dalej u.z.u.u.c. - zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się procedowanie nowej ustawy o odpadach, którą Sejm powinien uchwalić do 12 grudnia 2010 r. Nie ma jeszcze projektu tej ustawy. Można natomiast zapoznać się z założeniami do niej na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska.

Artykułem 4 u.z.u.u.c. wprowadzono szereg zmian do u.o. Do art. 3 ust. 3 u.o. stanowiącego słowniczek, dodano kilka definicji, w tym definicje pojęć: bioodpady, odpady zielone, przygotowanie do ponownego użycia, selektywne zbieranie, region gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych. Uchylono ust. 2 art. 10 u.o. nakładający na podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązek selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Ten obowiązek został przeniesiony do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Całkowicie zmieniony został art. 14 u.o., dotyczący obowiązku sporządzania planów gospodarki odpadami. Przepis ten zniósł obowiązek sporządzania gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami. Określił również treść planów, poświęcając wojewódzkim PGO ust. 8. Nowością związaną z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jest określenie w planie wojewódzkim regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, wykazu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, oraz planu zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska.
Dodane art. 14a – 14d u.o. ustalają procedury tworzenia planów i ich aktualizacji, zaś art. 15 u.o. ustala procedury związane z wykonaniem planu wojewódzkiego, nakazując sejmikowi województwa podjęcie uchwały w tej sprawie. Uchwała określająca regiony gospodarki odpadami komunalnymi, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacje zastępcze stanowi akt prawa miejscowego.

Janusz Jerzy