Pytanie
Czy w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.w.o.n.r, nauczyciel religii prowadzący zajęcia z religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół jest zatrudniony przez dyrektora szkoły wyznaczonej przez miejscowego kuratora oświaty - w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły, w celu uzupełnienia etatu nauczyciel religii może być zatrudniony w dwóch szkołach, które mają różne organy prowadzące?