Pytanie
Inwestor otrzymał od wójta decyzję o warunkach zabudowy określającą następujący rodzaj inwestycji: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z urządzeniami i przyłączami infrastruktury technicznej na działce nr... w miejscowości... - nowe siedlisko rolnicze". Zaprojektowano dwa wyżej wymienione budynki. Przy czym w budynku gospodarczym oprócz pomieszczeń gospodarczych przewidziano pomieszczenie wc i tradycyjną kotłownię z kotłem na gaz ziemny (alternatywnie paliwo stałe), mającą zasilić w energię cieplną budynek mieszkalny.
Czy w budynku gospodarczym mogą znajdować się pomieszczenia wc oraz kotłowni, której zadaniem będzie zasilanie w energię cieplną budynku mieszkalnego?
Czy inwestycja pod nazwą "budowa budynku gospodarczego", określona w decyzji o warunkach zabudowy, nie będzie kolidowała z zaprojektowaną funkcją budynku gospodarczego w części dotyczącej zlokalizowania w nim pomieszczeń kotłowni i wc?