W umowie jest zapis, że pracodawca któremu urząd zrefunduje doposażenie stanowiska, jest zobowiązany zwrócić na rachunek projektu odzyskany podatek VAT od zakupionych i zrefundowanych zakupów. Zwrot VAT stanowi dochód, który urząd jest zobowiązany oddać jednostce która przekazuje środki. Środki otrzymujemy od Wojewódzkiego Urzędu Pracy (dotacja celowa paragraf z końcówką 9) oraz z BGK (środki europejskie paragraf z końcówką 7) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Pracodawca zwraca VAT na rachunek projektu prowadzony przez urząd pracy. Urząd pracy przypis do zwrotu księguje w następujący sposób:
Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne
a wpływ:
Wn konto 130 Rachunek bieżący jednostki
Ma konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
Następnie VAT urząd przekazuje jako zrealizowane dochody na rachunek JST (starostwo) a Starostwo oddaje do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Urząd Pracy zrealizowane dochody z tego tytułu wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S w odpowiednich paragrafach dochodowych z końcówką 7 i 9.

 

Pytanie:
Czy urząd pracy powinien wykazywać te dochody w sprawozdaniu Rb-27S jeżeli dochody te nie są dochodami j.s.t.?
Jeśli nie powinien wykazywać to jak prawidłowo księgować tego typu zwroty i gdzie wykazywać?

Odpowiedź:
Mam pewne wątpliwości co do opisu i stwierdzeń użytych w opisie stanu przez Pytającego. Pytanie dotyczy zasadniczo podatku od towarów i usług.
Pytający napisał: "Pracodawca zwraca VAT na rachunek projektu prowadzony przez urząd pracy. Urząd pracy przypis do zwrotu księguje w następujący sposób
Wn konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne
a wpływ:
Wn konto 130 Rachunek bieżący jednostki
Ma konto 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych
Następnie VAT urząd przekazuje jako zrealizowane dochody na rachunek JST (starostwo) a Starostwo oddaje do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Urząd Pracy zrealizowane dochody z tego tytułu wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S w odpowiednich paragrafach dochodowych z końcówką 7 i 9. "
Powiatowy Urząd Pracy wypłaca refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy pracodawcom którzy zatrudniają bezrobotnych i dopiero później następuje zwrot.
W umowie jest zapis, że pracodawca któremu urząd zrefunduje doposażenie stanowiska, jest zobowiązany zwrócić na rachunek projektu odzyskany VAT od zakupionych i zrefundowanych zakupów. Należność z tytułu VAT (podatek naliczony) pojawia się więc po wydatkowaniu środków otrzymanych przez pracodawców z tytułu.
Mam wątpliwości czy VAT pojawiający się w opisanych przez Pytającego przepływach finansowych należy traktować jako dochód zarówno powiatu jak i PUP. VAT jest dochodem budżetu państwa.
Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przewidują możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Refundacja jest przyznawana na podstawie umowy.
Podmiot zobowiązuje się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.
Sprawozdanie Rb-27S obejmuje źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas. Głównym celem sprawozdania Rb-27S jest dostarczenie informacji o zachodzących w jednostce procesach gromadzenia środków publicznych oraz zakresie ich wydatkowania na realizację ustawowo przypisanych zadań.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zestawienia sprawozdania jednostkowego z dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów jednostki budżetowej, udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa, dotacji celowych z państwowych funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Jeżeli tak jak napisał pytający zwrot VAT z tytułu refundacji nie jest dochodem jst to także nie jest dochodem PUP. Moim zdaniem nie powinny być one wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.
VAT nie został wymieniony w przepisach jako dochód JST, a rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wskazuje, że do ewidencji tego podatku służy konto 225 Rozrachunki z budżetami.
Zagadnienie jest dość skomplikowane i niejednoznaczne. Ponieważ urząd przekazuje zwrot VAT na rachunek JST (starostwo) a Starostwo oddaje do Wojewódzkiego Urzędu Pracy nie można traktować ww. kwot jako dochody zrealizowane. VAT jest tu tylko przekazywany między jednostkami.
Wydaje mi się, że ze względu na charakter zagadnienia i jego niewątpliwą niejednoznaczność warto byłoby zwrócić się do Ministerstwa Finansów o wydanie interpretacji podatkowej w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ponieważ to budżet państwa jest podmiotem dotującym i jednocześnie tym do którego wpływają zwroty VAT.