Pytanie
Zgodnie z art. 11 pkt 10 u.p.z.p. projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy został wyłożony do publicznego wglądu. Do zmiany studium opracowano prognozę oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 51 u.i.ś. Prognozę wyłożono do publicznego wglądu razem z projektem zmiany studium. W terminie wyznaczonym do składania uwag do projektu zmiany studium (na podstawie art. 11 pkt 11 u.p.z.p.) wpłynęły uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.
Czy uwagi do prognozy podlegają w ogóle rozpatrzeniu, skoro prognoza nie jest uchwalana i w art. 11 u.p.z.p. nie ma o niej mowy?
Jeżeli przyjmiemy, że w ogóle nie rozpatrujemy uwag do prognozy to czy przedstawiane są one radzie jako lista uwag nieuwzględnionych - zgodnie z art. 11 pkt 12 u.p.z.p.?
Jeżeli przyjmie się, że uwagi do prognozy rozpatrujemy pod względem merytorycznym, czy należy wyjaśniać dlaczego nie zostały uwzględnione?
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały zaopiniowane pozytywnie i uzgodnione.