Pytanie
Czy dokonanie zmiany regulaminu wynagradzania polegającej na usunięciu zapisów dotyczących wypłaty premii kwartalnej wymaga złożenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy?
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami regulaminu wynagradzania pracownicy mają prawo do premii kwartalnej, której wysokość jest uzależniona od okresowej oceny pracowników, prowadzonej zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie. Wysokość ww. premii jest uzależniona między innymi od absencji pracownika spowodowanej chorobą i jest pomniejszana za czas choroby pracownika. Pracownik może być pozbawiony prawa do premii, lub jej części w przypadku: a) zawinionego niewykonania lub przyczynienia się do niewykonania w terminie obowiązków służbowych b) uzasadnionych skarg na pracę pracownika c) wykonania pracy w sposób wadliwy d) nieprzestrzegania przepisów i zasad regulaminu pracy oraz ustalonego porządku pracy.
Czy pracodawca może zaniechać wypłacania premii pracownikom podlegającym szczególnej ochronie, np. w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.)?