Pytanie
Spółka udzieliła zabezpieczenia na swojej nieruchomości w postaci hipotek stanowiących prawne zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, na rzecz podmiotu powiązanego. Dokonała również cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej hipoteką na rzecz Skarbu Państwa w imieniu spółki powiązanej w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. Spółka zawarła umowę z podmiotem powiązanym za korzystanie z cesji praw z polisy ubezpieczeniowej - w umowie określono wynagrodzenie oraz okres - 4 lata, na jaki spółka będzie odnawiać cesję praw z polisy ubezpieczeniowej.
Czy spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej?
Co jest wartością transakcji - czy kwota wynagrodzenia dla spółki, czy kwota ubezpieczenia nieruchomości?