Pytanie
Czy województwo dolnośląskie zobowiązane jest opłacać podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład "Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej" wybudowanej przez województwo w związku z realizacja projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej?
Dostęp do tych usług zostanie uruchomiony za pośrednictwem lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, za zawieranie umów z tymi operatorami, na warunkach zatwierdzonych przez UKE, odpowiedzialny będzie operator infrastruktury wybrany przez województwo. Województwo pozostanie właścicielem sieci przez cały okres jej eksploatacji i za pośrednictwem operatora będzie dostarczać sieć telekomunikacyjną i zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. Działalność Województwa w zakresie telekomunikacji będzie wykonywana zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz na mocy uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego. Województwo uzyskało wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji niebędącej działalnością gospodarczą.