Pytanie
Czy w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś. udostępnieniu podlega pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z 2000 r. (wygasło 31 grudnia 2010 r.), które zostało usunięte z obrotu prawnego, tj. stwierdzono jego wygaśnięcie decyzją w trybie art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145), a następnie wydano nowe pozwolenie?