Firma posiada decyzję – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, pobór, wód, ustanowienie strefy ochronnej bezpośredniej oraz zrzut wód popłucznych do ziemi. Decyzja jest ważna do 31 grudnia 2010 r.
Firma chce dziś złożyć wniosek o kolejną decyzję.
Czy wygaśnięcie – uchylenie istniejącej decyzji (by móc uzyskać nową przed czasem wygaśnięcia poprzedniej) spowoduje, że przestanie obowiązywać strefa ochrony bezpośredniej?
Czy w tej sytuacji należy w nowym wniosku raz jeszcze zawnioskować o ustanowienie strefy?

Z zadanego pytania nie wynika, czy obowiązujące obecnie pozwolenie wodnoprawne było wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.), czy też na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod. Sprawa obowiązywania stref ochronnych ujęć wody wydanych na podstawie ustawy z 1974 r. jest trudna do udzielenia jednoznacznej, gdyż obowiązujące przepisy nie zawierają niezbędnych przepisów przejściowych, regulujących to zagadnienie. Do czasu, kiedy nie wejdą w życie, przygotowywane w tym zakresie, nowe regulacje prawne przyjmuje się, że o ważności strefy decydują zapisy zawarte w decyzji ustanawiającej tę strefę.
Jeżeli zakład wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego i o udzielenie nowego, to stwierdzenie wygaśnięcia dotyczyć będzie całej decyzji, a więc również i strefy ochrony bezpośredniej. W nowym wniosku niezbędne będzie, zatem wnioskowanie również o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody.
Należy jednak mieć na względzie, że stosownie do obowiązujących obecnie przepisów (art. 58 ust. 1 pr. wod.), strefę ochronną ujęcia wody, obejmującą teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, ustanawia dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego, i to do niego powinien być skierowany wniosek o ustanowienie strefy.
Przepis art. 52 ust. 3 pr. wod., dopuszcza wprawdzie ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, jednocześnie z udzielaniem pozwolenia wodnoprawnego przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, jednakże jest to możliwe tylko w takim przypadku, gdy przy istniejących na danym terenie warunkach hydrogeologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych strefa ta zapewni niezbędną ochronę ujmowanej wody.

Lucyna Osuch - Chacińska