Pytanie
Czy transakcje z nierezydentem, który posiada udziały w spółce będącej nierezydentem oraz spółce polskiej podlegają informacji ORD-U?
Naszym zdaniem nie ma takiego obowiązku, ponieważ nie jest to "inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu". Nierezydent nie bierze udziału w zarządzaniu naszego przedsiębiorstwa. Spółka polska również nie bierze udziału w zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem. Spółka nierezydent nie posiada przedsiębiorstwa, oddziału ani przedstawicielstwa w Polsce.