Czy taśma powstająca w czasie naklejania etykiet na opakowania jest odpadem opakowaniowym, który podlega obowiązkom w zakresie odzysku i recyklingu?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Podmiot wprowadza na rynek produkty w opakowaniach. Na opakowania naklejane są etykiety, które powiększają, zgodnie z ustawą, masę wprowadzonych do obrotu opakowań. Odpadem powstającym w czasie naklejania etykiet na opakowania jest taśma (podkład) zabezpieczający etykiety przed wyschnięciem. Czy ta taśma po etykietach jest odpadem opakowaniowym?

Czy podlega obowiązkowi odzysku i recyklingu? Czy powinna być brana pod uwagę w bilansie odpadów wprowadzonych do obrotu wykorzystywanym do obliczenia poziomów odzysku odpadów opakowaniowych? Taśma po etykietach jest wykonana z papieru powlekanego. Czy jest ona odpadem wielomateriałowym?

Odpowiedź:

Papier stanowiący warstwę spodnią etykiety zabezpieczający warstwę kleju przed wyschnięciem po oddzieleniu go od etykiety stanowić będzie odpad opakowaniowy. Papier ten nie jest traktowany jako wielomateriałowy.

Uzasadnienie:

Opakowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) – dalej u.g.o.o.o. jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Mając na uwadze powyższą definicję, producent etykiet wprowadzający je do obrotu będzie traktował spodnią warstwę ochronną etykiety jako opakowanie dla samej etykiety (warstwa ta służy do ochrony produktu). Z kolei przedsiębiorca, naklejając etykietę na opakowanie produktu i wprowadzając ten produkt wraz z etykietą na rynek, będzie musiał się rozliczyć z samej etykiety jako opakowania. Wprowadzanie więc na rynek produktów w opakowaniach (w jednym przypadku etykietę z warstwą spodnią w drugim produkt z etykietą) wiązać się będzie z zapewnieniem zgodnie z przepisami u.g.o.o.o. określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Obowiązki te będą nałożone odpowiednio zarówno na producenta etykiet (warstwa spodnia etykiet), jak i na wprowadzającego na rynek produkty wraz z etykietami (same etykiety).

Jeśli chodzi o rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest warstwa spodnia etykiety, to w myśl definicji zawartej w art. 8 pkt 10 u.g.o.o.o. opakowanie wielomateriałowe to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Takie opakowanie to połączenie np. papieru i tworzywa sztucznego.

Przykłady opakowań wielomateriałowych zostały zamieszczone w załączniku VII do decyzji Komisji Europejskiej nr 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiającej system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. U. UE L 50 z dnia 20 lutego 1997 r., s. 28). W wykazie tym umieszczono opakowania złożone z co najmniej dwóch grup materiałowych takich jak papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne. Do tych grup materiałowych nie jest zaliczany m.in. wosk, parafina itp. Papier powlekany woskiem czy parafiną będzie więc opakowaniem jednorodnym z papieru i tektury a nie opakowaniem wielomateriałowym. Znając więc dokładnie skład danego opakowania stanowiącego warstwę spodnią etykiety, można ocenić na podstawie powyższego, czy mamy do czynienia z opakowaniem jednorodnym czy też z opakowaniem wielomateriałowym.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 11 września 2014 r.

Data publikacji: 12 września 2014 r.