Pytanie
W związku z art. 27 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta proszę o informację jak powinien postąpić SP ZOZ, gdy w trakcie hospitalizacji przedstawiciel ustawowy pacjenta żąda wydania dokumentacji medycznej w oryginale, która jest nadal potrzebna w oddziale z uwagi na dalszą hospitalizację pacjenta?
Przedstawiciel nie chcąc ponosić kosztów ksero żąda wydania oryginału.
Czy SP ZOZ może odmówić wydania oryginału, jeśli tak to na jakiej podstawie?
Przedstawiciel powołuje się na ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozmowę z Rzecznikiem Praw Pacjenta.