Pytanie
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikiem VAT przeprowadza szkolenia na ratowników wodnych - jest to Stowarzyszenie WOPR. Ze szkoleń korzystają w większości członkowie stowarzyszenia. Szkolenia są odpłatne i przynoszą stowarzyszeniu zysk, który w całości przeznaczany jest na działalność statutową.
Czy w myśl art. 43 u.p.t.u. mogą one korzystać ze zwolniona z VAT jako "usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu"?
Czy też powinniśmy traktować je jako szkolenia opodatkowane 23% VAT?