Czy szklaną ścianę budynku należy traktować, jako otwór okienny?
Odpowiedź na przedmiotowe pytanie uzależniona jest od tego co rozumie się pod pojęciem "szklanej ściany". Jeśli ściana ta wykonana zostanie z pustaków szklanych (tzw. luxferów) - nie będzie ona traktowana jako otwór okienny. Ściana taka ma bowiem wypełnienie wykonane z pustaków wykonanych z materiału przepuszczającego światło (przy projektowaniu trzeba oczywiście wziąć pod uwagę wytrzymałość pustaków). Stanowisko takie znajduje uzasadnienie m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 lipca 2007 r. sygn. akt VII SA/Wa 680/07. W wyroku tym sąd ocenił jako właściwe działanie PINB, który nakazał "zaślepienie otworów okiennych i drzwiowych w ścianie budynku od strony zachodniej za pomocą pustaków szklanych typu luxfer lub zamurowanie". Sąd uznał więc za równoznaczne (a więc również zgodne z przepisami) wypełnienie otworów okiennych pustakami szklanymi lub wypełnienie ich innym materiałem budowlanym służącym do murowania.

Natomiast w sytuacji, gdy ściana ma zostać wypełniona szkłem, spełniać będzie funkcje okna. Bowiem kwestia uchylania, otwierania czy zamknięcia na stałe elementów wypełniających ścianę nie ma znaczenia dla uznania otworu za okienny. Jeśli więc ściana, niezależnie od powierzchni, wypełniona jest szybą - należy przyjąć, że posiada okno.

Mając na uwadze powyższe rozważania w kontekście spełniania przez budynek wymogów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) należy stwierdzić, że ściana wykonana z pustaków szklanych może być usytuowana w odległości mniejszej niż 4 m. od granicy z sąsiednią działką budowlaną, zaś wypełniona szybą - naruszać będzie ten przepis. Ideą tego przepisu jest bowiem m.in. spełnienie wymagania określonego w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a więc zapewnienie "poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich".

Maciej Jastrzębski