Pytanie
Ludowy Klub Sportowy to Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Celem klubu jest rozwijanie wśród ludności wiejskiej, a w szczególności wśród młodzieży zamiłowania do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i turystyki, jak też podnoszenia wyników przez systematyczny trening. Klub dąży do ogólnego wzrostu poziomu kultury i zdrowotności wśród swoich członków. W statucie w rozdziale II - Cele i środki działania, jest zapis, iż klub może prowadzić własne przedsiębiorstwo. W pozostałych rozdziałach nie ma innych zapisów na temat działalności gospodarczej. Klub w 2009 r. w sezonie zimowym, jak również w styczniu i lutym 2010 r. prowadził działalność gospodarczą – wyciąg narciarski (ogólnodostępny). W grudniu 2010 r. klub również nosił się z zamiarem uruchomienia wyciągu, jednak nie uzyskał stosownych pozwoleń, w związku z czym nie doszło do uruchomienia wyciągu do dnia dzisiejszego. Wyciąg narciarski jest w posiadaniu stowarzyszenia (LKS otrzymał go w formie darowizny). W KRS w latach 2009-2012 jest to podmiot niewpisany do rejestru przedsiębiorców. Stoimy na stanowisku, iż w latach kiedy działał wyciąg narciarski, klub powinien płacić podatek od nieruchomości od budowli (rok 2009). Natomiast w latach, w których wyciąg nie był eksploatowany na klubie nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości (lata 2011, 2012). Pozostaje jeszcze sprawa opodatkowania wyciągu w 2010 r., kiedy to wyciąg był eksploatowany jedynie przez dwa miesiące: w styczniu i lutym, a po tym okresie wyciąg nie był uruchomiony, aż do chwili obecnej. Posiadanie przez klub w naszej ocenie nie jest tożsame z posiadaniem przez przedsiębiorcę. Gdyby przedmiotowy wyciąg był w posiadaniu przedsiębiorcy, to podatek winien być naliczony nawet w okresach, kiedy wyciąg nie był eksploatowany. Naszym zdaniem ta zasada nie może być przeniesiona na stowarzyszenie.
Czy podatek od nieruchomości powinien być płacony tylko w czasie eksploatacji wyciągu narciarskiego?
Czy jest możliwość opodatkowania budowli za 2010 r. tylko za 2 miesiące?