Pytanie
Firma x zwróciła się do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Z wniosku wynika, ze starosta nie jest właściwym miejscowo organem do wydania zezwolenia na transport. Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. starosta zawiadomił wnioskodawcę o możliwości wniesienia podania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów do organu właściwego.
Czy wydając zezwolenie na zbieranie odpadów należy również umorzyć postępowanie w części dotyczącej transportu odpadów?