Pytanie
Czy na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. -organ powinien zamieszczać w BIP całą treść decyzji udzielającej lub zmieniającej pozwolenie zintegrowane?
Jeśli tak, to czy należy umieszczać tylko decyzje wydane po 5 września 2014 r.?
Co w przypadku, gdy po 5 września 2014 r. wydano decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane, a pozwolenie wydano w 2006 r.?
Czy wtedy należy umieścić decyzję główną i zmieniającą, czy tylko zmieniającą?