Pytanie
Firma posiada obecnie pozwolenie zintegrowane, jednak w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - dalej r.i.p.z.ś. nie ma już obowiązku jego posiadania. W pozwoleniu zintegrowanym zawarte jest również pozwolenie na przetwarzanie odpadów.
Czy w związku z tym starosta powinien kierować się art. 232 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wygasić pozwolenie w pozostałych elementach, pozostawiając część dotyczącą tylko przetwarzania odpadów?
Czy może, kierując się art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś., powinien wygasić pozwolenie w całości?
Nadmieniam, że firma nie ma obowiązku posiadania pozwoleń sektorowych w myśl art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.