Pytanie
Czy w przypadku stwierdzenia, że na działce będącej własnością osoby fizycznej prowadzona była działalność związana z wydobywaniem torfu bez wymaganej koncesji (brak również pozwolenia wodnoprawnego ani innych decyzji administracyjnych) starosta jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej?
Na działce został wykonany obmiar geodezyjny, w wyniku wykonanych prac powstał nieregularny zbiornik wodny, wydobyty torf został zagospodarowany na działce właściciela.
Czy w związku z tym, że działalność nie miała charakteru działalności gospodarczej, wydobyty urobek został zagospodarowany, starosta jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej za wydobywanie torfu bez koncesji?