Pytanie
Czy starosta może przyjąć za dowód przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji hałasu wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez laboratorium z certyfikatem na zlecenie organu gminy i na ich podstawie wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne?
Teren gminy jest terenem nadmorskim i szczególnie w sezonie letnim wpływa do starostwa dużo skarg i próśb o interwencję związaną z emisją hałasu. Starosta nie posiada środków na zlecanie przeprowadzania pomiarów emisji hałasu, natomiast gminy domagają się podjęcia działań w tym zakresie.
Czy więc starosta może wszcząć postępowanie zmierzające do wydania decyzji ustalającej dopuszczalną emisję hałasu na podstawie pomiarów wykonanych na zlecenie gminy?