Pytanie
Przedsiębiorca wystąpił o pozwolenie zintegrowane dla składowiska do marszałka województwa. Obok składowiska ma instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, dla której decyzję (pozwolenie na wytwarzanie z zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie) wydał starosta. Z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego wystąpił z wnioskiem do starosty w zakresie zmiany miejsca magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku przetworzenia odpadów w instalacji. Chce magazynować je na przygotowanym składowisku. Składowisko ma już pozwolenie na użytkowanie.
Czy starosta może pozwolić na magazynowanie odpadów na składowisku, które nie funkcjonuje i podlega pod marszałka?
Jeśli tak, to czy powinien czekać ze zmianą decyzji na zmianę sposobu użytkowania składowiska na miejsce do magazynowania odpadów?
Są to odpady o kodach 19 05 01, 19 05 03, 19 05 99, 19 12 09, 19 12 10, 19 12 12. Należy jeszcze dodać, że plan miejscowego zagospodarowania, w którym było określone składowisko odpadów, nie obowiązuje.