Pytanie
W myśl art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. starosta prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia z urzędu obowiązku konserwacji rowu melioracji szczegółowej. Jednym z właścicieli gruntu odnoszącym korzyści z tytułu korzystania z urządzenia wodnego jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Jednak Agencja, która dzierżawi te tereny, nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie prowadzi prac konserwacyjnych, tłumacząc, że w myśl umowy cywilnoprawnej obowiązek ten należy do dzierżawców. Starosta nie posiada jednak informacji dotyczącej tego, kto jest dzierżawcą.
Czy w związku z tym decyzję nakazującą konserwację urządzenia melioracji wodnej szczegółowej starosta powinien nałożyć na właściciela gruntu (ANR), czy wezwać ANR do określenia dzierżawców poszczególnych gruntów i nałożyć ten obowiązek na nich?