Pytanie
Starosta, stosownie do art. 83 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie projektu zezwolenia na usunięcie drzew. W ramach postępowania uzgadniającego RDOŚ chce poprowadzić postępowanie wyjaśniające, w ramach którego przeprowadzi oględziny drzew. Jedynym posiadaczem nieruchomości, na której rosną drzewa, jest gmina. Nadmieniam, że RDOŚ, wysyłając zawiadomienie o oględzinach drzew, czy też wydając postępowanie uzgadniające bądź odmawiające uzgodnienia, jako adresata wskazuje tak samo posiadacza, jak i starostę, co by wskazywało, że i starosta mógłby również wnieść zażalenie na postanowienie RDOŚ, w którym np. odmawia uzgodnienia projektu zezwolenia starosty.
Czy w takim postępowaniu starostę faktycznie należy potraktować jako stronę postępowania?
Czy starosta jest stroną w postępowaniu uzgadniającym projekt zezwolenia na usunięcie drzew?