Pytanie
Działka oznaczona jednym numerem geodezyjnym na wypisie z rejestru gruntów w 1/3 części jest rolną, w 2/3 leśną. Oznaczona była jako RL. Gmina uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego w treści uchwały zawarła zapis "Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RL pozostawia się w użytkowaniu leśnym". Dodatkowo właściciel nieruchomości w odniesieniu do lasu dysponuje ostateczną decyzją wydaną na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o lasach przez Starostwo powiatowe, wydział rolnictwa środowiska, już po uchwaleniu planu, o zezwoleniu na zmianę lasu na użytek rolny.
Czy stanowi to podstawę do wystąpienia do gminy o usunięcia naruszenia prawa w odniesieniu do użytku rolnego (sprzeczność istniejącego stanu faktycznego z zapisem planu), jeżeli tak to na jakiej podstawie?