Odpowiedź:
Ustawa z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e. nie przewiduje wyłączenia z przepisów u.z.s.e.e. sprzętu, który jest wprowadzany w ramach wymiany za sprzęt uszkodzony.

Uzasadnienie:
Artykuł 4 pkt 20 lit. c u.z.s.e.e. definiuje wprowadzającego sprzęt jako osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ma siedzibę na terytorium kraju i m.in. produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Przy czym wprowadzenie do obrotu jest definiowane w art. 4 pkt 21 u.z.s.e.e. jako udostępnienie na rynku sprzętu po raz pierwszy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei udostępnienie na rynku jest definiowane jako dostarczanie sprzętu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na terytorium kraju w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie. W opisanym przypadku mamy do czynienia z wprowadzaniem sprzętu, ponieważ sprzęt był udostępniony na rynku w celu jego używania. Samo wprowadzenie sprzętu powoduje więc powstanie obowiązków określonych przepisami u.z.s.e.e. Przy czym sprzęt ten bez względu na to, jak długo będzie używany przez użytkownika, powinien być wliczony do masy sprzętu, w odniesieniu do którego uzyskiwane są poziomy zbierania określone w u.z.s.e.e.

Akt u.z.s.e.e. pozwala nie wliczać do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu jedynie masę sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę, na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim lub wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w tym samym roku kalendarzowym, w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu (art. 8 ust. 1 u.z.s.e.e.). Akt u.z.s.e.e. nie zawiera więc przepisów, które w opisanym przypadku pozwoliłyby nie uwzględniać w masie sprzętu wprowadzonego do obrotu masy sprzętu przekazywanego klientom w ramach wymiany za sprzęt uszkodzony.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 22.06.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów