Pytanie
Zamawiający żądał w postępowaniu złożenia aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) oraz aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jak wygląda wymóg składania powyższych dokumentów w stosunku do spółki z o.o. z jednoosobowym zarządem?
Czy wystarczy przedstawienie informacji z KRK w odniesieniu do spółki z o.o. jako podmiotu czy powinna być złożona informacja z KRK dla spółki z o.o. oraz dla każdego z członków zarządu osobno w odpowiednim zakresie?