Pytanie
Jesteśmy szpitalem, który do końca listopada 2013 r. działał w formie SPZOZ. Od grudnia 2013 r. jesteśmy jednostką działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem jest Urząd Marszałkowski. Szpital w formie SPZOZ w minionych latach generował zarówno dochody jak i straty podatkowe. Dochody, jeśli występowały, przeznaczane były na działalność statutową i jako takie wyłączone były z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obecna forma prawna (sp. z o.o.) nie pozwala na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w żaden sposób. Pytanie nasze dotyczy art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.
Czy obecnie szpital w formie sp. z o.o. ma prawo skorzystać z tego przepisu i rozliczyć straty podatkowe z lat ubiegłych (wygenerowanych przez SPZOZ) zgodnie z ogólną zasadą ich rozliczania powołując się na art. 93 o.p., czyli na sukcesję podatkową, czy też należy zastosować art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p., który to wyłącza możliwość uwzględniania strat z lat poprzednich przedsiębiorców przekształcanych?