Pytanie
Burmistrz na wniosek współużytkowników wieczystych wydał decyzję o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Strona objęta niniejszym postępowaniem wniosła odwołanie do SKO. Samorządowe Kolegium utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.
Składając wniosek do sądu wnioskodawca złożył decyzję burmistrza o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności i decyzję SKO, którą utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne.
Czy słuszne jest stanowisko sądu, iż decyzję burmistrza należy opatrzyć klauzulą ostateczności, skoro do sądu zostały złożone obie decyzje: burmistrza i SKO podtrzymująca decyzję organu I instancji?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Stanowisko sądu wieczystoksięgowego jest słuszne.
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) - dalej u.p.u.w. prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Z uwagi na zaprezentowaną regulację oraz charakter sądu wieczystoksięgowego, sąd ten dokonuje wpisu na podstawie właściwej decyzji opatrzonej klauzulą ostateczności. Sąd ten nie bada bowiem decyzji pod względem merytorycznym, tj. nie ustala czy decyzja stała się ostateczne i w jakiej dacie.
Magdalena Niewińska-Struszyńska