Odpowiedź:
Tak, składowisko powinno posiadać książkę obiektu budowlanego.

Uzasadnienie:

W obecnym stanie prawnym kwestię prowadzenia książki obiektu reguluje art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud. do obiektów dla których nie jest konieczne prowadzenie książki obiektów w ust. 2 tego przepisu wymienia się budynki mieszkalne jednorodzinne, obiekty budowlane, budownictwo zagrodowe i letniskowe, wymienionych w art. 29 ust. 1 pr. bud. oraz drogi lub obiekty mostowe jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Z kolei obowiązek prowadzenia książki obiektu dotyczy budynków obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pr. bud. Mając na względzie przesłanki o których jest mowa w art. 20 ust. 2 pr. bud., nie można uznać aby składowisko zaliczało się do obiektu, opracowanie którego nie wymagało sprawdzenia projektu budowlanego.

W przedstawionym pytaniu podano, że składowisko powstało na początku lat 90–tych, na podstawie decyzji wyrażającej zgodę na zmianę sposobu wykorzystania terenu. Bez znaczenia będzie miała okoliczność sposobu wykonania składowiska jak i okres w którym ono powstało. Należy przy tym wskazać, że obowiązek prowadzenia książki obiektu został umieszczony przez ustawodawcę w części dotyczącej "utrzymania obiektów budowlanych".

Oznacza to, że wskazany przepis ma zastosowanie na etapie nie projektowania obiektu ale na etapie jego użytkowania. Na podstawie przytoczonej powyżej regulacji ustawodawca stworzył katalog obiektów dla których konieczne (lub też nie) jest prowadzenie książki obiektu mimo że odsyła to przepisu art. 20 ust. 2 pr. bud. mającego zastosowanie podczas projektowania obiektu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów