Czy składowisko odpadów narusza przepisy, przyjmując do składowania selektywnie zebrane skratki z komunalnej oczyszczalni ścieków?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Czy w kontekście art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. składowisko odpadów narusza przepisy prawa, przyjmując do składowania selektywnie zebrane odpady 19 08 01 - skratki z komunalnej oczyszczalni ścieków? Nadmieniam, że odpady te zebrane i przekazane selektywnie, a na składowisku gromadzone są (łącznie) w jednej kwaterze (mieszają się).

Odpowiedź:

Skratki (19 08 01) zebrane selektywnie nie mogą być składowane, niezależnie od tego że np. spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38) - dalej r.k.d.o.s. Są odpadami biodegradowalnymi. Nie ma znaczenia, że na składowisku są składowane w jednej kwaterze.

Uzasadnienie:

Od dnia 1 stycznia 2013 r. na składowisku odpadów nie mogą być składowane selektywnie zebrane odpady biodegradowalne, niezależnie od źródła wytworzenia, także wtedy gdy spełniają kryteria składowania ich na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wynika to wprost z art. 122 ust. 1 pkt 6 u.o. A contrario odpady biodegradowalne zebrane nieselektywnie mogą być składowane, pod warunkiem że spełniają wymagania r.k.d.o.s.

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 10 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2014 r.