Ministerstwo Środowiska wyjaśnia:
Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn zm.) nie jest możliwe zróżnicowanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku deklaracji właściciela nieruchomości o zagospodarowywaniu bioodpadów we własnym kompostowniku.

Jednocześnie wiceminister Sławomir Mazurek daje nadzieję na zmianę w tym zakresie. Jak wyjaśnił, planowana jest nowelizacja ww. ustawy mająca na celu umożliwienie gminie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania przydomowego kompostownika, tj. jednocześnie zniesienie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub worek do selektywnego zbierania bioodpadów. Szczegóły propozycji nie są jednak jeszcze znane.

Ewa Saj, na podstawie odpowiedzi na interpelację poselską nr 12028

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 29.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami