Pytanie
Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku" mówi, że "Jeżeli w danym przypadku zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych ma mierzalny, negatywny skutek dla zdrowia ludzi, uznaje się, że wystąpiła szkoda w środowisku".
Czy wskazane kryterium (mierzalny, negatywny skutek dla zdrowia ludzi) ma niezależny charakter i jego zaistnienie samo w sobie wystarczy do stwierdzenia szkody, czy też jest ono zależne i powinno współwystępować z innymi kryteriami wskazanymi w rozporządzeniu (np. przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi albo pogorszenie stanu elementów hydromorfologicznych lub warunków fizykochemicznych wód)?
Innymi słowy - opierając się na przywołanych kryteriach – czy np. samo stwierdzenie przekroczenia odpowiednich standardów jakości gleby lub ziemi wystarczy, by stwierdzić, że wystąpiła szkoda w środowisku, czy też należy jeszcze wskazać, że powoduje ono mierzalny, negatywny wpływ na zdrowie ludzi?