Pytanie
W określonym stanie faktycznym podatnik nie opodatkował danej czynności, albowiem przyjął, że zastosowanie ma konkretny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkiem czego nie wystąpił dochód do opodatkowania. Organ podatkowy wskutek przeprowadzonej kontroli wydał decyzję prezentując odmienny pogląd. Organ stanął na stanowisku, że należy zastosować inny przepis ustawy, skutkiem czego w rozliczeniu podatnika wystąpił dochód do opodatkowania. Spór pomiędzy podatnikiem, a organem dotyczy kilku okresów rozliczeniowych.
Czy oczekiwane rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, w związku ze złożoną skargą podatnika, w odniesieniu do jednego z okresów rozliczeniowych, odnośnie zastosowania takiego, czy innego przepisu prawa, może być uznane jako kwestia prejudycjalna, tj. przesłanka do zawieszenia wciąż toczących się postępowań podatkowych za inne okresy rozliczeniowe?