Odpowiedź:
Dopuszczalność rozbiórki linii energetycznej na podstawie zgłoszenia jest uzależniona od spełnienia kryteriów określonych przez art. 30 ust. 1 pr. bud.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud. „pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki”.

Zaś zgodnie z art. 31 ust. 2 pr. bud. „rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej”. Obiekty budowlane, które nie spełniają powyższych kryteriów, mogą zostać rozebrane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę. Napowietrzna linia energetyczna, zgodnie z art. 3 pkt 3 pr. bud., jest obiektem budowlanym, zaliczanym do kategorii budowli. W przypadku linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, nie wymaga ona pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a pr. bud.). Dlatego też jej rozbiórka nie będzie wymagała ani uzyskania pozwolenia, ani tez zgłoszenia – linię taką można rozebrać na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 pr. bud. Natomiast jeśli sieć posiada napięcie wyższe niż 1 kV istotna jest wysokość słupów. Jeśli nie przekracza ona 8 m i słupy te są usytuowane od granicy działki w odległości nie mniejszej niż połowa ich wysokości – możliwe będzie dokonanie rozbiórki linii w oparciu dokonane zgłoszenie. Jeśli natomiast linia nie spełnia choćby jednego z tych kryteriów – jej rozbiórka będzie musiała być prowadzona w oparciu o uzyskanie pozwolenie. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 31 ust. 3 pr. bud. „organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką”.

Maciej Jastrzębski
Odpowiedź z 22.05.2017
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów