Jeżeli rolnik zbiera kamienie, które leżą na jego polu i chce się ich pozbyć (wykorzysta na swojej posesji, a nadmiar sprzeda), to musi mieć uregulowanie w zakresie gospodarowania odpadami? Kamienie zbiera, bo niszczą maszyny przeznaczone do uprawy.
Rolnik zbierający kamienie, które leżą na polu, nie musi posiadać pozwolenia na odzysk odpadów - kamieni. Rolnik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) - dalej u.s.d.g., a tylko przedsiębiorca może zostać zobowiązany do uregulowania gospodarki odpadami. Może on wykorzystać kamienie na potrzeby własne, ale może również przekazać je innym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcom bez jakiegokolwiek zezwolenia, na zasadzie umowy cywilnoprawnej: odpłatnej lub pod tytułem darmym. Rolnik nie jest ograniczony przez przepisy w zakresie ilości przekazywanych odpadów, nie musi też prowadzić ewidencji odpadów - karty przekazania odpadów (w przeciwieństwie do przedsiębiorcy).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.s.d.g., przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisy u.s.d.g. nie mają zastosowania do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z, późn. zm.) pozwala na przekazywanie niektórych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, przy czym wykorzystanie takie nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku ani nie wymaga prowadzenia ewidencji odpadów. Jako potrzeby własne osoby fizycznej lub podmiotu niebędacego przedsiębiorcą należy rozumieć potrzeby związane z bytowaniem osoby fizycznej lub funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej. Dozwolone metody odzysku w ramach wykorzystania odpadów na potrzeby własne określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527). Pod pozycją 65 tabeli załącznika znajduje się odpad 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie, które można wykorzystywać np. do utwardzania terenu.

Alicja Brzezińska